Biografia

Doctora en Antropologia (Université de Montréal, 2001).

Investigadora post-doctoral el 2014, Investigadora Ramón y Cajal entre l’any 2008 i 2012 a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i IP del Projecte Nacional “La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras” (FFI2010-16066/FILO). Es proposa la creació d’un protocol metodològic que permetrà descobrir la relació entre actituds lingüístiques, identitat i xarxa social així com la importància de cadascun en l’ús del català en contacte amb altres llengües de caràcter internacional i globalitzador, el castellà a la Península i l’anglès a Nova York.

Ha realitzat estades postdoctorals a la Universitat d’Ottawa i ha col·laborat amb el professor David Sankoff per iniciar una línia d’investigació pionera sobre projeccions demolingüístiques. L’article “Transmission, Education and Integration in Projections of Language Shift in Valencia”  publicat l’any 2004 a la revista Language policy marca l’inici d’aquesta etapa. Han desenvolupat el programa de projeccions demolingüístiques, DMLX, que permet fer prediccions sobre el futur d’una llengua. Actualment estem treballant per crear un programa de segona generació.

Entre les seves activitats professionals destaquem el càrrec de Directora del panel de Sociolingüística del Congrés Anual de l’ Associació Espanyola de Lingüística Aplicada entre els anys 2007-2012 i d’avaluadora externa de revistes de prestigi internacional com Language Variation and Change i Journal of Sociolinguistics.

El seu interés clau  consisteix en la recerca dels factors socials i psicològics que condicionen i motiven els individus a parlar una llengua, especialment el català. Dels articles publicats sobre aquest tema destaquem “The Valencian revival: why usage lags behind competence”, Language in Society 2004/1 i, més recentment, “Changing linguistic attitudes in Valencia. The effects of Language Planning Measures” Journal of Sociolinguistics 2010/14 (4).